Regulamin

Warunki Współpracy z Firmą Basics właścicielem marki Koszulkowo.

§1
ZAMÓWIENIA

1.1 Zamówienia na towary przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na formularzu zamówienia firmy Basics z podaniem Nipu-u, dokładnego adresu, numerów telefonu, faksu, nazwisk osób prowadzących zamówienie ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.
1.2 Firma Zamawiająca musi wystawić upoważnienie na osobę podpisującą zamówienie w przypadku, gdy nie widnieje ona w dokumentach wymienionych w pkt.1.3.
1.3 Przy dokonaniu zamówienia po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest do przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych tj. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (VAT-5), zaświadczenia o nadaniu numeru Regon, wyciągu z KRS lub wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej.
1.4 W przypadku, gdy Zamawiający posiada nieuregulowane płatności Basics mam prawo nie przyjąć kolejnego zamówienia. Nowe zlecenie będzie realizowane po uregulowaniu zaległych płatności.
1.5 Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością firmy Basics.
1.6 Zamówienie podpisane i odesłane lub zaakceptowane drogą mailową przez Zamawiającego do Dostawcy, nie może być anulowane.

§2
PŁATNOŚCI

2.1 Nowi klienci są zobowiązani do zapłaty gotówką lub przedpłaty 100% trzech pierwszych zamówień. Po realizacji tych zamówień klient może ubiegać się o 14 dniowy termin płatności.
2.2 W przypadku częściowego wykonania umowy tj. dostawie towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz otrzymuje faktury na dostarczony towar.
2.3 Zamawiający, który rezygnuje z zamówienia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych kosztów przez firmę Basics przy realizacji tego zamówienia.
2.4 Firma Basics ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę oraz obciążyć kosztami upomnienia Zamawiającego w przypadku przekroczenia terminu płatności.
2.5 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiającym nie może wstrzymywać płatności za zakupione towary. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych mogą nastąpić po obopólnym uzgodnieniu stron.
2.6 Basics ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości wartości zrealizowanego zamówienia.
2.7 W sytuacji gdy nastąpi zmiana kursu EUR względem PLN powyżej 5%, Basics zastrzega prawo do zmiany ceny.

§3
TOWAR I ZDOBIENIE

3.1 Firma Basics zastrzega, iż ze względu na specyfikę procesu produkcji ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionego towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości towaru i zapłaty za tą ilość. W przypadku, gdy Zamawiający wymaga dokładnej ilości towaru, zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją tej ilości. Firma Basics ze swojej strony zrobi wszystko, aby ilość wyprodukowana nie była mniejsza od zamówionej. Nadwyżki produkcyjne oraz produkty z niewielkimi wadami mogą być przekazane na cele charytatywne bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu. Basics na życzenie Klienta może dostarczyć towar II gatunku zgodnie z ustaloną ceną.

3.2 W przypadku, gdy Zamawiający zleci wykonanie zdobienia na własnym (powierzonym) towarze, Basics nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie jakości towaru. Basics możne także doliczyć opłatę za obróbkę towaru Zamawiającego. Zamawiający akceptuje +/-5% poziomu odpadów powstałych w procesie zdobienia, za które Basics nie ponosi finansowej odpowiedzialności.
3.3 Basics nie odpowiada za przejściowe braki towaru u dostawcy.
3.4 Basics ma prawo do zmiany ilości sztuk towaru zamówionego w poszczególnych rozmiarach. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.
3.5 Basics informuje, iż nie odpowiada za różnice w odcieniach pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącym przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnić w odcieniach w zakresie zamówionego asortymentu.
3.6 Logo firmy, treści nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorystyki. W przypadku, gdy projekt jest nie zgodny z wymaganiami firmy Basics, będzie wiązało się to z dodatkowymi opłatami zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wizualizacja projektu na produktach promocyjnych przygotowana przez Basics jest czysto poglądowa i nie służy dokładnemu odwzorowaniu kolorystki nadruku oraz umiejscowienia. W związku ze specyfiką nadruku na tekstyliach odcienie pantone mogą różnić się od wskazanych na wizualizacji.
3.7 Wszelkie klisze, matryce, programy haftujące, a także inne materiały eksploatacyjne niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia pozostają własnością Basics.
3.8 W przypadku zlecenia poniżej 1000 sztuk, wykonanie próby do zamówienia jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku zamówienia próby zamawiający nie będzie rościł praw do wyglądu i jakości zdobienia, firma Basics ze swojej strony zrobi wszystko, aby jakość zdobienia była zgodna z obowiązującymi standardami.

Nasz sklep z koszulkami używa ciastek. My też używamy ciastek. Wszyscy używają ciastek. Ale od niedawna ciastka w sklepie to niebezpieczne czy coś. Układ jest taki, że jak się nie zgadzasz to uciekasz i nic u nas nie kupujesz (żadnej koszulki, bluzy czy czapki). Ale… jak można się nie zgadzać na ciastka? Polityka prywatności