WYGRAJ VOUCHER 1000 ZŁ NA PRZEJAŻDŻKĘ SPORTOWYM AUTEM

 
 

Lubisz nagłe skoki adrenaliny? Fascynujesz się sportowymi autami? Weź udział w naszym konkursie i wygraj przejazd wymarzonym, sportowym autem na jednym z 33 torów w całej Polsce! Niezapomniane rajdowe emocje będą możliwe dzięki firmie devil-cars.pl, która posiada flotę aut: od rajdowych, sportowych i luksusowych po bolidy wyścigowe.

 

Co musisz zrobić?

1. Złóż przynajmniej dwa zamówienia hurtowe w okresie 24.06.2020 – 30.09.2020 oraz opłać je w tym terminie.
Faktury muszą być wystawione na firmę zarejestrowaną w Polsce.

2. Zapisz się na nasz newsletter poprzez formularz poniżej oraz potwierdź swój zapis.
Jeśli już jesteś zapisany na newsletter, nie musisz tego robić ponownie.

3. Voucher 1000 zł zgarnia osoba, która spełni warunek zapisu na newsletter oraz po zsumowaniu
opłaconych faktur z okresu 01.07.2020 – 30.09.2020, uzyska najwyższy wynik.

4. Konkurs przewiduje jedną nagrodę. Nie przewidujemy miejsc ex aequo. Jeśli wytypujemy więcej niż jedną osobę, klasyfikującą się do nagrody,
poprzez identyczne sumy faktur, wytypujemy osobę, która szybciej zgromadziła kwotę, kwalifikującą się do zwycięstwa.


Regulamin promocji prowadzonej przez spółkę pod firmą BG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Białymstoku

1. Organizatorem promocji – zwanej dalej ,,konkursem” – jest BG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; ul. Przędzalniana 8; 15-688 Białystok; NIP: 966-211-55-86, REGON: 368435224, KRS 0000610171, zwana dalej ,,Spółką”.

2. Czas trwania i miejsce konkursu: od dnia 24.06.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. (włącznie), na stronie Spółki https://hurt.koszulkowo.com/

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dniu 05.10.2020 r. w biurze Spółki przy ul. Przędzalnianej 8 w Białymstoku.

4. Spółka przeznacza na nagrodę w konkursie ruchomości o wartości nie większej niż 2000 złotych (brutto), tj.: Voucher o wartości 1000 złotych na przejazd sportowymi autami.

a) Usługa zostanie zrealizowana poprzez Partnera konkursu, firmę Devil-Cars Rafał Matejczyk z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 6 lok. 32, NIP 542-256-79-44, REGON 052026890.

b) Wykorzystanie otrzymanego Vouchera jest możliwe bezpośrednio na witrynie internetowej Partnera, znajdującej się pod adresem https://devil-cars.pl/.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy – łącznie:

a) złożyć przynajmniej dwa zamówienia hurtowe w dniach 24.06.2020 – 30.09.2020 oraz opłacić je w tym samym terminie.

b) zapisać się na newsletter reklamowy Spółki poprzez formularz zapisu na landingu konkursowym.

c) reprezentować firmę zarejestrowaną w Polsce

d) wyrazić zgodę na udział w konkursie na zasadach tego Regulaminu, poprzez wykonanie zapisów a) i b) o których mowa w pkt. 5.

6. W konkursie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy Internetu, korzystający ze strony
Spółki https://hurt.koszulkowo.com/.

7. Spośród osób, które dokonały działań, o których mowa w pkt. 5, Wysoka Komisja, składająca się z trzech Komisarzy wskazanych przez Spółkę, wykona raport sprzedaży, z których wyłoni osobę, która otrzyma nagrodę opisaną w pkt. 4.

a) Dokonując wyboru zwycięzców Wysoka Komisja bierze pod uwagę sumę kwoty dokonanych i opłaconych zamówień w okresie 24.06.2020 – 30.09.2020 oraz zapis na newsletter.

b) W przypadku, gdy dwie lub więcej faktur osiągnie tę samą, najwyższą kwotę, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

c) Brane są pod uwagę faktury wystawione na firmy zarejestrowane na terenie Polski.

d) W przypadku braku zwycięzcy z powodu niespełnienia wszystkich warunków konkursu, Spółka nie przyzna nagrody.

8. Wysoka Komisja sporządzi z rozstrzygnięcia konkursu protokół, podając w nim, w szczególności, zwycięzcę zdefiniowanego imieniem i nazwiskiem z opisem nagrody.

9. Spółka skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu, wyłonionym przez Wysoką Komisję, za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail podanego na potrzeby złożenia zamówień i wyślę do niego nagrodę drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail do dnia 05.10.2020 roku.

10. Przyznana nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana ich równowartość w pieniądzu.

11. Wykonując czynności z pkt. 5 uczestnik dobrowolne akceptuje ten Regulamin w całości, i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

12. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu zainteresowanym w biurze Spółki pod adresem ul. Przędzalnianej 8 w Białymstoku.

13. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, nie później jednak niż do dnia 20.09.2020 r. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy: marketing@koszulkowo.com. Rozpatrywanie reklamacji trwa 10 dni robocze, włączając w to zawiadomienie e-mailowe do zgłaszającego o wyniku reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji będzie wysłane zgłaszającemu na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.

14. Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje Spółka. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

15. Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17. Uczestnik konkursu oświadcza, iż:

a) został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,

b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu konkursu, oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności – ale nie wyłącznie – z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego,

c) podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.

18. Administratorem danych osobowych jest Spółka, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

19. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w którym
uczestnik bierze udział.

20. Odbiorcą danych osobowych jest Spółka oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, tj. w szczególności – w zależności od okoliczności – organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Spółka, jej pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.

21. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Spółki i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).

22. Uczestnik konkursu ma prawo:

a) żądania od Spółki: dostępu do danych osobowych jego dotyczących lub innych osób, których dane przekazał Spółce; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

23. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem wykonywania przedmiotu Konkursu. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestnictwa w konkursie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM HANDLOWCEM

 

 

Nasz sklep z koszulkami używa ciastek. My też używamy ciastek. Wszyscy używają ciastek. Ale od niedawna ciastka w sklepie to niebezpieczne czy coś. Układ jest taki, że jak się nie zgadzasz to uciekasz i nic u nas nie kupujesz (żadnej koszulki, bluzy czy czapki). Ale… jak można się nie zgadzać na ciastka? Polityka prywatności